بانک سؤالات ۱۳۹۶-۱۳۹۷ نیک‌آزمون‌ها - مرحلۀ نخست
 
 
 
 
 
   ۱) چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶
                    نگارش (دهم ریاضی و تجربی)
   ۲) یک‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
                    ریاضی (دهم ریاضی و تجربی)
                    حسابان (یازدهم ریاضی)
                    ریاضی (یازدهم تجربی)
   ۳) چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
                    دینی (دهم ریاضی و تجربی)
   ۴) یک‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
                    فیزیک (دهم ریاضی و تجربی)
   ۵) چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
                    شیمی (دهم ریاضی و تجربی)
   ۶) یک‌شنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
                    هندسه (دهم ریاضی)
                    زیست (دهم تجربی)
                    هندسه (یازدهم ریاضی)
                    زیست (یازدهم تجربی)
   ۷) چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶
   ۸) یک‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
                    فارسی (دهم ریاضی و تجربی)
                    فارسی (یازدهم ریاضی)
                    فارسی (یازدهم تجربی)
   ۹) چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
                    عربی (دهم ریاضی و تجربی)
  ۱۰) یک‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶
  ۱۱) چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
                    ریاضی (دهم ریاضی و تجربی)
 
دریافت همۀ سؤالات به صورت یک‌جا
با کلیک روی آیکون زیر
 
 
     
 
 
بانک سؤالات ۱۳۹۶-۱۳۹۷ نیک‌آزمون‌ها - مرحلۀ دوم
 
 
 
 
 
   ۱) چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
                    دینی (دهم ریاضی و تجربی)
               «امتحان دینی به دلیل آلودگی هوا لغو
             و به روز چهارشنبه ۲۳ اسفند منتقل شد.»
   ۲) دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
   ۳) چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
                    فیزیک (دهم ریاضی و تجربی)
   ۴) یک‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
                    شیمی (دهم ریاضی و تجربی) 
   ۵) چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
                    هندسه (دهم ریاضی)
                    زیست (دهم تجربی)
                    هندسه (یازدهم ریاضی)
                    زیست (یازدهم تجربی)
   ۶) یک‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
                    ریاضی (دهم ریاضی و تجربی)
                    حسابان (یازدهم ریاضی)
                    ریاضی (یازدهم تجربی)
   ۷) چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
                    عربی (دهم ریاضی و تجربی)
   ۸) یک‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
   ۹) چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
                    فارسی (دهم ریاضی و تجربی)
   ۱۰) یک‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
                    ریاضی (دهم ریاضی)
                    زیست (دهم تجربی)
                    زیست (یازدهم تجربی)
 
دریافت همۀ سؤالات به صورت یک‌جا
با کلیک روی آیکون زیر
 
 
     
 
 
بانک سؤالات ۱۳۹۶-۱۳۹۷ میـــان‌نـــوبـــت
 
 
 
 
 
   ۱) شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
                    فیزیک (دهم ریاضی و تجربی)
   ۲) یک‌شنبه۵ آذر ۱۳۹۶
   ۳) سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
                    هندسه (دهم ریاضی)
                    زیست (دهم تجربی)
                    هندسه (یازدهم ریاضی)
                    زیست (یازدهم تجربی)
   ۴) چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
                    فارسی (دهم ریاضی و تجربی)
                    فارسی (یازدهم ریاضی)
                    فارسی (یازدهم تجربی)
   ۵) شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
                    ریاضی (دهم ریاضی و تجربی)
                    حسابان (یازدهم ریاضی)
                    ریاضی (یازدهم تجربی)
   ۶) یک‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
                    دینی (دهم ریاضی و تجربی)
   ۷) سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
                    شیمی (دهم ریاضی و تجربی)
   ۸) شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
                    آزمایشگاه علوم (یازدهم تجربی)
   ۹) یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
                    آمادگی دفاعی (دهم ریاضی و تجربی)
   ۱۰) سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ 
                    عربی (دهم ریاضی و تجربی)
   ۱۱) چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
                    نگارش (دهم ریاضی و تجربی)
 
دریافت همۀ سؤالات به صورت یک‌جا
با کلیک روی آیکون زیر
 
 
     
 
 
بانک سؤالات ۱۳۹۶-۱۳۹۷    امتحانات مستمر
 
 
 
 
 
دریافت همۀ سؤالات به صورت یک‌جا
با کلیک روی آیکون زیر
 
 
 
     
 
 
بانک سؤالات ۱۳۹۶-۱۳۹۷ نــوبــت اوّل
 
 
 
 
 
   ۱) شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
   ۲) دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶
                    معارف (چهارم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه
   ۳) چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶
                    فارسی (یازدهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه
                    + پاسخ‌نامه
   ۴) شنبه ۹ دی ۱۳۹۶
                    دیفرانسیل (چهارم ریاضی) + پاسخ‌نامه
                    زیست (چهارم تجربی) + پاسخ‌نامه
   ۵) دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
                    + پاسخ نامه
   ۶) چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶
                    زمین‌شناسی (چهارم تجربی) + پاسخ‌نامه
   ۷) شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
                    هندسه (دهم ریاضی) + پاسخ‌نامه
                    زیست (دهم تجربی) + پاسخ‌نامه
                    زیست (یازدهم تجربی) + پاسخ‌نامه
   ۸) دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶
               ریاضی (چهارم تجربی) + پاسخ‌نامه
   ۹) چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶
              زبان خارجی (دهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه
              زبان خارجی (یازدهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه
   ۱۰) شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
   ۱۱) دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
   ۱۲) سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
   ۱۳) چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
                    نگارش (یازدهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه
 
دریافت همۀ سؤالات به صورت یک‌جا
با کلیک روی آیکون زیر
سؤالات          
 
پاسخ‌نامه‌ها