گزارش‌های روزانه

 
گــزارش‌هـــای روزانـــــــه
سال تـــحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸
     همــــــــۀ پایـــــه‌ها     
 
 
 
     
گزارش روزانۀ همۀ پایه‌ها - سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 
 

دیــ مــ ــاهــ 1397

شنبه

1

---

8

---

15

---

22

---

29

دریافت

یک‌­شنبه

2

---

9

---

16

---

23

دریافت

30

دریافت

دوشنبه

3

---

10

---

17

---

24

دریافت

 

 

سه‌شنبه

4

---

11

---

18

---

25

دریافت

 

 

چهارشنبه

5

---

12

---

19

---

26

دریافت

 

 

پنج‌­شنبه

6

---

13

---

20

---

27

---

 

 

 
 
 
     
 
     
گزارش روزانۀ همۀ پایه‌ها - سال تحصیلی 1397-1398
 
 

بـ ـهـ ـمـ ـن‌مـ ـاهـ 1397

شنبه

 

 

6

دریافت

13

دریافت

20

تعطیل

27

دریافت

یک‌­شنبه

 

 

7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

دوشنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

تعطیل

29

دریافت

سه‌­شنبه

2

دریافت

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

چهارشنبه

3

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت

 

 

پنج‌­شنبه

4

---

11

---

18

---

25

---