گزارش‌های روزانه

 
گــزارش‌هـــای روزانـــــــه
سال تـــحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸
     همــــــــۀ پایـــــه‌ها     
 
 
 

گزارش روزانۀ همۀ پایه‌ها - سال تحصیلی 1397-1398

 

فـ ـروردیـ ـن‌مـ ـاهـ 1398

شنبه

3

تعطیل

10

تعطیل

17

دریافت

24

دریافت

یک­‌شنبه

4

تعطیل

11

تعطیل

18

دریافت

25

دریافت

دوشنبه

5

تعطیل

12

تعطیل

19

دریافت

26

دریافت

سه‌­شنبه

9

تعطیل

13

تعطیل

20

دریافت

27

دریافت

چهارشنبه

7

تعطیل

14

تعطیل

21

دریافت

28

دریافت