گزارش روزانه سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹  

مهر ماه ۱۳۹۸

شنبه

 

 

۶

دریافت

۱۳

دریافت

۲۰

دریافت

۲۷

تعطیل

یک­شنبه

 

 

۷

دریافت

۱۴

دریافت

۲۱

دریافت

۲۸

دریافت

دوشنبه

۱

دریافت

۸

دریافت

۱۵

دریافت

۲۲

دریافت

۲۹

دریافت

سه­شنبه

۲

دریافت

۹

دریافت

۱۶

دریافت

۲۳

دریافت

۳۰

دریافت

چهارشنبه

۳

دریافت

۱۰

دریافت

۱۷

دریافت

۲۴

دریافت

 

 

 

 

آبان ماه ۱۳۹۸

شنبه

 

 

4

دریافت

11

دریافت

18

دریافت

25

تعطیل

یک­شنبه

 

 

5

دریافت

12

دریافت

19

دریافت

26

دریافت

دوشنبه

 

 

6

دریافت

13

دریافت

20

دریافت

27

دریافت

سه­شنبه

 

 

7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

چهارشنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

دریافت

 

 

آذر ماه ۱۳۹۸

شنبه

 

 

۶

دریافت

۱۳

دریافت

۲۰

دریافت

۲۷

تعطیل

یک­شنبه

 

 

۷

دریافت

۱۴

دریافت

۲۱

دریافت

۲۸

دریافت

دوشنبه

۱

دریافت

۸

دریافت

۱۵

دریافت

۲۲

دریافت

۲۹

دریافت

سه­شنبه

۲

دریافت

۹

دریافت

۱۶

دریافت

۲۳

دریافت

۳۰

دریافت

چهارشنبه

۳

دریافت

۱۰

دریافت

۱۷

دریافت

۲۴

دریافت

 

 

 

 

دی ماه ۱۳۹۸

شنبه

 

 

۶

دریافت

۱۳

دریافت

۲۰

دریافت

۲۷

تعطیل

یک­شنبه

 

 

۷

دریافت

۱۴

دریافت

۲۱

دریافت

۲۸

دریافت

دوشنبه

۱

دریافت

۸

دریافت

۱۵

دریافت

۲۲

دریافت

۲۹

دریافت

سه­شنبه

۲

دریافت

۹

دریافت

۱۶

دریافت

۲۳

دریافت

۳۰

دریافت

چهارشنبه

۳

دریافت

۱۰

دریافت

۱۷

دریافت

۲۴

دریافت

 

 

 

 

بهمن ماه ۱۳۹۸

شنبه

 

 

۶

دریافت

۱۳

دریافت

۲۰

دریافت

۲۷

تعطیل

یک­شنبه

 

 

۷

دریافت

۱۴

دریافت

۲۱

دریافت

۲۸

دریافت

دوشنبه

۱

دریافت

۸

دریافت

۱۵

دریافت

۲۲

دریافت

۲۹

دریافت

سه­شنبه

۲

دریافت

۹

دریافت

۱۶

دریافت

۲۳

دریافت

۳۰

دریافت

چهارشنبه

۳

دریافت

۱۰

دریافت

۱۷

دریافت

۲۴

دریافت

 

 

 

 

اسفند ماه ۱۳۹۸

شنبه

 

 

۶

دریافت

۱۳

دریافت

۲۰

دریافت

۲۷

تعطیل

یک­شنبه

 

 

۷

دریافت

۱۴

دریافت

۲۱

دریافت

۲۸

دریافت

دوشنبه

۱

دریافت

۸

دریافت

۱۵

دریافت

۲۲

دریافت

۲۹

دریافت

سه­شنبه

۲

دریافت

۹

دریافت

۱۶

دریافت

۲۳

دریافت

۳۰

دریافت

چهارشنبه

۳

دریافت

۱۰

دریافت

۱۷

دریافت

۲۴

دریافت